Stay Connected:

Печатници


Опис на индустријата

Печатниците се карактеризира со повеќе значајни особини:

 • Голем број производи во производствени шаржи
 • Голем број на активни / паралелни работни налози за печатење
 • Значаен број на вработени вклучени во процесот на печатење
 • Бројот на операции / фази на производство може да биде значаен
 • Голема лепеза на репроматеријал

Тргнувајќи од овие позиции, се доаѓа до потребата за користење на деловен систем, кој може производствените процеси да ги администрира, контролира, но и да информира за сите значајни параметри. Тимот на ИнКом во изминатите години, успешно реализираше повеќе проекти во печатници, и се стекна со одлични искуства и референци во оваа индустрија.

Администрацијата на печатниците треба да овозможи:

 • Ефикасни процедури за подготовка на понуди и менаџирање на продажбата
 • Планирање на ресурсите (машините и вработените)
 • Планирање на репроматеријалите
 • Оптимизирање на работните налози по машини (терминирање на производството)
 • Пишани инструкции (работни налози) за вработените со кои се дефинираат ресурсите, алатите, репроматеријалите, операциите за производство, технолошка постапка, заштитни мерки …
 • Нормирање на операциите и исплата на бонуси за успешност
 • Следење на профитабилноста на секоја зделка

Контролниот процес во печатниците, овозможува рана детекција на тесните грла, недостаток од суровините или дефинира потреба за ре-терминирање на работните налози согласно состојбите во производството. Контролата овозможува и анализа / споредба помеѓу планираните и реалните трошоци за производство, а со тоа и пресметка на реалниот трошок за производство. Секако, контролниот процес овозможува и следење на вработените и нивното остварување на нормативите, па со тоа и нивно наградување согласно резултатите.

Деловните системи мора да обезбедат и квалитетни информации за сите процеси во фабриката. Достапните и навремени информации, во динамичните печатници, се од суштинско значење за задоволување на очекувањата на клиентите, вработените и менаџментот.

Тимот на ИнКом изработи сопствени модули кои најдоа примена во печатниците, со кои се зголеми ефикасноста во работењето и администрирањето на производството. Посебно треба да се нагласи потребата од квалитетно магацинско работење во ваквите компании, кои ги задоволуваме со Warehouse Management решение, кое успешно менаџира микролокации .. и се користи на PDA уреди, комплетно интегрирано со деловниот систем.

Листа на најчести проблеми

Не постојат пишани работни налози, со упатства, скици, заштитни мерки, операции
Наградувањето на вработените не е базирано врз мерливи параметри
Залихите, посебно помалите количини, често останува со години на залиха
Машините и вработените не се оптимално искористени
Непознавање на реалната производствена цена

Препорачани решенија на InCom

Ефикасни производствени процедури
Подобрување на наплатата
Продажни акции
Интерно менаџерско известување
Буџетирање и следење на планот