Програма создадена за сметководство

PANTHEON е создаден со јасна намера да ја олесни работата на сметководителите. Пресметка на ДДВ, платен список, испраќање извештаи до државни институции, биланси и патни налози, автоматско книжење … никогаш не било толку лесно.

Стабилен, сигурен и законски соодветен

Со користење на системот имате подобра контрола над сите области во вашиот бизнис. Ние се грижиме за законска усогласеност.

Ефикасно управување со побарувања и обврски

Претходно инсталираната функционалност овозможува лесен увид во тековната состојба, пресметка на затезна камата, испраќање потсетници и повратни информации.

Однапред објавено книжење и автоматски задачи

Точни и ажурирани објавувања овозможуваат внесување на податоци без грешки, а работењето е многу побрзо.

Креирање на извештаи и анализи со клик

Создава, извезува и доставува извештаи до AJPES, eDavke, итн. директно од програмата.

Бизнис совети

Финансиски совети врз основа на квалитетни податоци. Индивидуално следење на потрошено време по клиент.

Размена на документи со клиенти

PANTHEON Хостинг Ви овозможува да имате преглед на поединечни клиенти и лесно да споделувате документи со нив.

Разговарајте со нашите консултанти.