Финансово известување по МСС


Покрај извештаите кои се составен дел од Македонските прописи, тимот на InCom работи и на воведување на извештаи според Меѓународни Сметководствени Стандарди. Овие извештаи, како и процедурите за нивна дистрибуција до менаџерите на фирмата, придонесува за поголема ефикасност на овие компании

Автоматизирани менаџерски извештаи, достапни со графикони, табели, анализи достапни на менаџерите на компанијата на е-маил

Бенефитите за компаниите од имплементација на финансиско известување според Меѓународни Сметководствени Стандарди се значајни. Нашите консултанти ги подобрија интерните процедури за известување во голем број на компании. Преку овој сервис, финансиските информации стануваат интегрален дел од дневните бизнис одлуки