DMS + АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ


ЧЕКОР ВО ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЈА

Компаниите треба правилно да ги организираат своите документи, за да си ја намалат главоболката кога треба да најдат некој документ. Тука се појавуаат две комплементарни барања:

  1. Законски дефинираната потреба за средено АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ, дефинира потреба компаниите да водат ДЕЛОВОДНИК со сите предмети, како и ПОПИС НА АКТИ за сите дополнителни документи (влезни / излезни фактури, понуди …).
  2. Создавање на дигитна архива, како замена на класична архива на документи. Ова компаниите го прават од повеќе причини:
  • Документите се полесно достапни до вработените (нетреба да го дистрибуираме оригиналот на документот до повеќе вработени)
  • Побрзо пребарување и преглед на документ кој е потребен
  • Намалување на трошоците : честа е појавата документите да се чуваат во скапите простории на компанијата, блиску до менаџментот. Во овој простор секој квадрат е значаен, па негово користење за чување документи, не е најдобра опција

Воведување на архивско работење и создавање на дигитална архива (DMS – document management system), е еден од основните чекори во дигитална трансформација на секоја компанија. Што препорачува тимот на ИнКом: како правилно да се воведе дигитална архива, но и законски потребното архивско работење ? Нашиот предлог е: да ги имплементираме двете работи заедно !

Тимот на ИнКом изготви решение, со кое имплементира архивско работење и имплементација на document management system (дигитална архива). Дигитална архива и архивските книги, ќе придонесат вашата компанија да ги намали главоболките со документацијата.