Буџетирање


Креирање на модели за бизнис планирање во компанијата

Вметнување на процедурите за буџетирање во бонус програмата на вработените. InCom тимот имплементира нова алатка за буџетирање и го пренесува буџетот на компанијата во сите компаниски цели. Буџетот, личните KPI (key performance indicator) и бонус системте за вработените ги подобруваат перформансите на компанијата.

Обука за користење на Business Intelligence модулите на Pantheon