Решенија


Продажба и Продажен Менаџмент

Со синергија на технолошките алатки и фокус InCom имплементира подобрени процедури за продажба и продажен менаџмент. Оваа услуга не е само уште еден тренд за Вашиот продажен тим, туку комплетен продажен пакет. ИТ технологијата и продажните техники со јасни процедури ги подобруваат продажните резултати.

Подобар продажен процес
Поефикасни напори на продавачите

InCom тимот имплементира нова алатка за буџетирање и го пренесува буџетот на компанијата во сите компаниски цели. Буџетот, личните KPI (key performance indicator) и бонус системте за вработените ги подобруваат перформансите на компанијата.

Креирање на модели за бизнис планирање во компанијата
Вметнување на процедурите за буџетирање во бонус програмата на вработените.
Нова алатка за буџетирање која го пренесува буџетот на компанијата во сите компаниски цели.
Обука за користење на Business Intelligence модулите на Pantheon

Буџетирање

Подобрување на Наплата

Технологијата и тренингот можат значително да ја подобрат наплатата, што е еден од најчестите проблеми во Македонија и во соседните држави. InCom успешно имплементираше нова процедура за наплата во голем број компании.

Процедура за телефонско јавување за наплата
Процедура за потсетување преку СМС
Процедура за e-mail потсетувања, опомени, опомени пред тужба
Блокирање на компаниите / лимитирање на долгот

Бенефитите за компаниите од имплементација на финансиско известување според Меѓународни Сметководствени Стандарди се значајни. Нашите консултанти ги подобрија интерните процедури за известување во голем број на компании. Преку овој сервис, финансиските информации стануваат интегрален дел од дневните бизнис одлуки.

Извештаи кои се составен дел од Македонските прописи
Извештаи според Меѓународни Сметководствени Стандарди
Автоматизирани менаџерски извештаи, достапни со графикони, табели, анализи достапни на менаџерите на компанијата на е-маил

Финансово Известување по МСС

Ефикасни Производствени Процедури

Протокот на информациите во производството, преку дефинирање на квалитетен document flow, може значително да ја подобри ефикасноста и мерливоста во производствениот процес

Подобрена организацијата во производството
Реална производна цена

Програма со клуб картички која мотивира често купување и е резултат на лојалност, наспроти секојдневните случајни попусти кои се поврзани со моменталната понуда.

Софтверски модул за менаџирање на програмата за лојалност
Процедура за функционирање на програмата
Дефиниција на правилата за програмата за лојалност
Печатење на клуб картички со највисок квалитет
Интеграција со деловен софтвер за малопродажба и материјално работење

Лојалност програма

Формулирање на продажни цени

Сопствен модул на InCom за формирање на продажните цени, врз база на повеќе влезни параметри.

Погоден за трговски фирми

Дополнителен модул за креирање на продажни акции, со избор на артикли, типови на артикли и период на акцијата

Автоматизиран процес на креирање на акции
Погоден за малопродажни компании

Продажни акции

InCom Cloud услуга

Одлична замена за капитална инвестиција во сервер, одржување, сервисирање, бекап на податоците … Оваа услуга ги обединува сите овие трошоци во месечен надомест за InCom Cloud

Наменета за компании со повеќе локации

Воведување на архивско работење и создавање на дигитална архива (DMS – document management system), е еден од основните чекори во дигитална трансформација на секоја компанија.

Документите се полесно достапни до вработените
Побрзо пребарување и преглед на документ кој е потребен
Намалување на трошоците

DMS + Архивско работење