Stay Connected:

Конзервна индустрија


Опис на индустријата

Конзервната индустрија по правило има високи стандарди за менаџирање на залихите, производствените процеси и готовиот производ, кои подразбираат прецизно менаџирање на шаржите кои се користат и следење на нивниот рок на употреба. Најчесто компаниите од прехрамбената индустрија се карактеризира со:

 • Менаџирање на залихите по шаржа (лот) и следливост на истите во готов производ
 • Голем број на финални продукти од една шаржа
 • Значаен број на вработени вклучени во процесот на производство, при што е неопходно да се знае секој вработен кој учествувал во некоја производствена операција
 • Бројот на операции / фази на производство е голем

Тргнувајќи од овие позиции, се доаѓа до потребата за користење на деловен систем, кој може производствените процеси да ги администрира, контролира, но и да информира за сите значајни параметри. Тимот на ИнКом во изминатите години, успешно реализираше повеќе проекти во компании кои се во конзервната индустрија, и се стекна со одлични искуства и референци во оваа индустрија.

Администрацијата на производствениот процес треба да овозможи:

 • Планирање на ресурсите (машините и вработените)
 • Следење на репроматеријалите по лот број
 • Планирање на репроматеријалите
 • Оптимизирање на работните налози по машини (терминирање на производството)
 • Пишани инструкции (работни налози) за вработените со кои се дефинираат ресурсите, алатите, репроматеријалите, операциите за производство, технолошка постапка, заштитни мерки …
 • Нормирање на операциите и исплата на бонуси за успешност
 • Следливост на готовиот производ

Контролниот процес во фабриките од конзервната индустрија, овозможува рана детекција на тесните грла, недостаток од суровините или дефинира потреба за ре-терминирање на работните налози согласно состојбите во производството. Контролата овозможува и анализа / споредба помеѓу планираните и реалните трошкови за производство, а со тоа и пресметка на реалниот трошок за производство. Секако, контролниот процес овозможува и следење на вработените и нивното остварување на нормативите, па со тоа и нивно наградување согласно резултатите.

Деловните системи мора да обезбедат и квалитетни информации за сите процеси во фабриката. Достапните и навремени информации, во динамичните фабрики од конзервната индустрија, се од суштинско значење за задоволување на очекувањата на клиентите, вработените и менаџментот.

Тимот на ИнКом изработи сопствени модули кои најдоа примена во производствените компании од конзервната индустрија, со кои се зголеми ефикасноста во работењето и администрирањето на производството. Посебно треба да се нагласи потребата од квалитетно магацинско работење во ваквите компании, кои ги задоволуваме со Warehouse Management решение, кое успешно менаџира микролокации, варијанти .. и се користи на PDA уреди, комплетно интегрирано со деловниот систем.

Листа на најчести проблеми

Лотовите се менаџираат рачно
Големи непотребни трошоци од репроматеријали со изминат рок
HACCP извештаите и документите се администрираат рачно во паралелна евиденција
Не постојат пишани работни налози, со упатства, скици, заштитни мерки, операции
Наградувањето на вработените не е базирано врз мерливи параметри’
Залихите, посебно помалите количини, често останува со години на залиха до изминување на нивниот рок за употреба
Машините и вработените не се оптимално искористени
Непознавање на реалната производствена цена’

Препорачани решенија на InCom

Ефикасни производствени процедури
Подобрување на наплатата
Продажни акции
Интерно менаџерско известување

Успешни приказни

Тргопродукт

Број на вработени: 120

Година на имплементација: 2009

Пакети:

Започнете ја Вашата успешна приказна!