Продажен менаџмент


      Со синергија на технолошките алатки и фокус InCom имплементира подобрени процедури за продажба и продажен менаџмент. Оваа услуга не е само уште еден тренд за Вашиот продажен тим, туку комплетен продажен пакет. ИТ технологијата и продажните техники со јасни процедури ги подобруваат продажните резултати.


Целна група: Целиот продажен тим на една компанија

Краток опис: Инженерингот на продажниот процес, има за цел да дизајнира подобар продажен процес, и да ги направи напорите на продавачите поефикасни.

Во оваа обука учествуваат продавачите заедно со менаџерите за продажба. Целата обука е подделена во 3 пакети, кои ги имаат следниве цели:

  • Темели на успешен sales management и техники за подобрување на процесот на директна продажба (еден работен ден)