ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО SEE BPM GROUP

Ние сме South East Europe Business Process Management Group (SEE BPM group), со знаења и експертиза за подобрување на бизнис процесите во МСП во Југоисточна Европа.

Основани во 2017 обезбедуваме консултации за деловни процеси, како и имплементација на деловен софтвер на национално и интернационално ниво. Нашите консултанти за деловни процеси, имплементираат ИТ алатки и развиени процедури за следниве области:

 1.  Продажба и Продажен менаџмент
 2.  Буџетирање & управување со KPI
 3.  Манаџмент со Готовински Тек
 4.  Финансиско известување според МСС
 5.  Ефикасни производствени процедури
 6.  Програми за лојалност

SEE BPM group ги комбинира експертите од членките на групацијата, обезбедувајќи ги на корисниците од југоисточна Европа со ИТ алатки, деловен софтвер, проектен менаџмент, финансиски услуги за известување и подршка на дневните операции. Членките на групацијата креираат значајна синергија и ресурси кои ги обезбедуваме за компаниите од регионот. Нашите услуги и софтверски алатки креираат квалитетен менаџмент на деловните процесите за нашите корисници.

SEE BPM Group членки се компании од неколку држави, кои работат заедно на меѓународни проекти, подржуваат ИТ проекти со сопствени консултанти, ИТ алатки, вертикални решенија, искуство и референци.

Мисијата на SEE BPM Group е да ги подобри бизнис процесите кај корисниците преку:

 1.  Моделирање на подобрени деловни процеси
 2.  Автоматизација на деловните процеси со користење на деловен софтвер (ERP), прилагоден и интегриран за нашите корисници
 3.  Подршка во извршувањето на дефинираните деловни процеси, обезбедувајќи континуиран деловен процес
 4.  Изградба на контролни алатки, кои се користат за да се измери изведувањето и успешноста на деловните процеси
 5.  Обезбедувувајќи мерки со кои квалитативно се одредува колку добро се изведуваат процесите
 6.  Континуирано подобрување на бизнис процесите, прилагодувајќи ги деловните процеси на промените во околината

Мисијата на групата SEE BMP Group е фокусирана на бизнис цели, бизнис софтвер, вработени, корисници и партнери и воспоставување на нови потенцијали за понатамошен раст и развој на нашите корисници.