PANTHEON за јавни претпријатија

Јавните установи како буџетски корисници имаат специфични одредби, пред се во сметководството и кадрите, во рамките кои мораат да работат. Деловниот програм PANTHEON ова го прифаќа и овозможува Јавните установи да работат прегледно и во склад со прописите. Програмот е стабилен и е во склад со важечките закони. Јавните установи на тој начин го зголемуваат квалитетот на работата и продуктивноста без трошоци за развој на сопствен програм.

Сметководство, прилагодено на јавните установи

Јавните установи се поради буџетското финансирање подредени по различни правила на книговодството. PANTHEON ги поддржува сите тие посебни одредби, кои е потребно да се применат во јавните установи, и како таков е во склад со сметководствените стандарди.

Содржи:

  • едноставен контен план
  • биланс за одредени корисници,
  • биланс за останати корисници,
  • вкупен биланс,
  • евиденциско книжење.

Кадри и плати за јавни службеници

Јавните установи имаат посебни правила во модулот кадри и плата. Поради тоа што се финансираат преку буџетот и користат контен план за буџетски организации.

  • испис на потребните платни листи за јавниот сектор (редовно вработени, директори, вработени во странство),
  • подесување на заработувачка,
  • пресметување на вработениот за повеќе работни места на една пресметка.

Автоматско следење на прописи

Сите промени во законодавството во PANTHEON се објавуваат автоматски преку интернет. Така што секој пат кога ќе дојде до промени во законодавството, промените се ажурираат во PANTHEON, и корисниците работат во согласност со актуелните закони и промени.

Поддршка на корисниците

Поддршката е од клучно значење, за тоа на корисникот му се на располагање повеќе видови поддршка. Прашањата во врска со употреба на PANTHEON е најдобро да се решат по пат на бесплатни видеа упатства и корисничката страна, на која се собрании другите корисници, поддршката и Даталаб вработените. За итно барање директната поддршка се одвива на терен, по телефон или по пат на онлине апликација.

Стабилност на деловниот програм

Стабилноста и посветеноста на PANTHEON е приоритет, кој сами на себе си го поставивме при развојот на програмот. Целта ни е задоволен корисник, кој програмот ќе го користи повеќе години, а најмалку да се занимава со разни подесувања, параметри и надоградби.

Разговарајте со нашите консултанти.