Ефикасни производствени процедури


Протокот на информациите во производството, преку дефинирање на квалитетен document flow, може значително да ја подобри ефикасноста и мерливоста во производствениот процес

Нормирање и плаќање според учинок се два многу значајни столба за мотивација и зголемување на ефикасноста во производствениот процес

Контрола на трошоците и контрола на квалитетот на продуктот се главни производствени цели. InCom има развиено услуга која ја подобрува организацијата во производството и обезбедува реална производна цена.