Stay Connected:

Производство на Mебел


Опис на индустријата

Компаниите за производството на мебел се карактеризираат со повеќе значајни особини:

  • Најчесто имаат мали производствени шаржи (мал број на финални продукти од една шаржа)
  • Голем број на вработени вклучени во процесот на производство
  • Бројот на операции / фази на производство може да биде значаен
  • Голема лепеза на репроматеријал

Тргнувајќи од овие позиции, се доаѓа до потребата за користење на деловен систем, кој може производствените процеси да ги администрира, контролира, но и да информира за сите значајни параметри. Тимот на ИнКом во изминатите години, успешно реализираше повеќе проекти во компании кои се производители на мебел, и се стекна со одлични искуства и референци во оваа индустрија.

Администрацијата на производствениот процес треба да овозможи:

  • Планирање на ресурсите (машините и вработените)
  • Планирање на репроматеријалите
  • Оптимизирање на работните налози по машини (терминирање на производството)
  • Пишани инструкции (работни налози) за вработените со кои се дефинираат ресурсите, алатите, репроматеријалите, операциите за производство, технолошка постапка, заштитни мерки …
  • Нормирање на операциите и исплата на бонуси за успешност

Контролниот процес во фабриките за мебел, овозможува рана детекција на тесните грла, недостаток од суровините или дефинира потреба за ре-терминирање на работните налози согласно состојбите во производството. Контролата овозможува и анализа / споредба помеѓу планираните и реалните трошкови за производство, а со тоа и пресметка на реалниот трошок за производство. Секако, контролниот процес овозможува и следење на вработените и нивното остварување на нормативите, па со тоа и нивно наградување согласно резултатите.

Деловните системи мора да обезбедат и квалитетни информации за сите процеси во фабриката. Достапните и навремени информации, во динамичните фабрики за мебел, се од суштинско значење за задоволување на очекувањата на клиентите, вработените и менаџментот.

Тимот на ИнКом изработи сопствени модули кои најдоа примена во производствените компании за мебел, со кои се зголеми ефикасноста во работењето и администрирањето на производството. Посебно треба да се нагласи потребата од квалитетно магацинско работење во ваквите компании, кои ги задоволуваме со Warehouse Management решение, кое успешно менаџира микролокации, дезени, шаржи .. и се користи на PDA уреди, комплетно интегрирано со деловниот систем.

Листа на најчести проблеми

Не постојат пишани работни налози, со упатства, скици, заштитни мерки, операции
Наградувањето на вработените не е базирано врз мерливи параметри
Залихите, посебно помалите количини од различи ткаенини, често останува со години на залиха
Машините и вработените не се оптимално искористени
Непознавање на реалната производствена цена’

Препорачани решенија на InCom

Ефикасни производствени процедури
Подобрување на наплатата
Продажни акции
Интерно менаџерско известување

Успешни приказни

Алмак Струмица

Број на вработени: 215

Година на имплементација: 2011

Пакети:

Започнете ја Вашата успешна приказна!